Loading...

ثبت نام

برای سفارش های پیش خریدی ، میبایست 70 درصد مبلغ کل در ابتدا پرداخت گردد و الباقی 30 درصد در زمان تحویل سفارش ،در صورت تمایل میتوانید در همان ابتدا هم کل مبلغ را پرداخت کنید.

نکته: برای پرداخت 70 درصد مبلغ کل سفارش میبایست از کوپن تخفیف 30 درصدی (presale) در زمان پرداخت استفاده کنید. presale را درکادر کوپن تخفیف وارد کنید.

نکته: برای سفارش های غیر پیش خریدی و تحویل آنی میبایست کل مبلغ پرداخت گردد و از کوپن استفاده نکنید.

قیمت قطعی میباشد و هیچ هزینه ی دیگری در زمان تحویل اضافه نمیگردد.

زمان تحویل دستگاه ارائه این قرارداد الزامی میباشد.